Príbeh kariet

Karty s touto témou sme sa rozhodli priniesť, nakoľko sa v našej praxi stretávame s problematikou rozvodu pomerne často. Rozhodli sme sa pre obrazy, ktoré oslovujú témy, o ktorých sa ťažko hovorí a v tom nám pomohla výtvarníčka Mgr. Pavla Takáčová.

Skôr, než kresby uzreli svetlo sveta, o kartách a ich znázornení sme veľa diskutovali – napr. aké témy majú byť zachytené, z akej perspektívy, s akým emocionálnym nábojom. Našim cieľom, bolo predovšetkým zachytiť atmosféru jednotlivých udalostí.

A tá je plná emócií, obáv, smútku, výčitiek, nedorozumení, či pocitov zlyhania…

Názov je o „ rozviazaní puta“. Ide o ukončenie zväzku dvoch dospelých ľudí. Či už to bolo oficiálnou cestou (rozvod), alebo sa tak udialo medzi partnermi, ktorí vo zväzku žili a rozhodli sa partnerstvo ukončiť.

Ako najdôležitejšie vnímame, že narušenie puta je na úrovni vzťahu medzi dvoma dospelými ľuďmi (rodičmi), a z tejto perspektívy sú karty pomenované.

Tieto karty, tak ako i naše autorské produkty vznikajú na území SR. Venujem sa predovšetkým lokálnej spolupráci.

Čo obsahuje sada „ Rozviazané puto“

Preto sme sa rozhodli karty tvoriť v čierno-bielej farbe s realistickými ilustráciami.

Sada kariet obsahuje:

  • 21 čiernobielych obrázkov. Zachytávajú rôzne situácie v rodine a sociálnom prostredí, v ktorom sa dieťa pohybuje.  Témy ktoré sú zobrazené na kartách, sú z rôznych časových úsekov života dieťaťa, tak na kartách nájdete ilustrácie pred, počas a po rozvode rodičov.
  • Pri kartách nájdete i príručku, ktoré ponúka námety nato, ako pracovať s kartami.
  • Tieto karty nájdete u nás na eshope v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku.

Komu sú karty určené

Sú vhodné pre skupinu odborníkov, ktorí sa venujú téme rozvodu: klinickí a poradenskí psychológovia, sociálni pracovníci či mediátori. Karty môžu slúžiť i odborníkom v iných zariadeniach a v centrách pre rodiny, ktorí sa venujú terapeutickej práci a majú ukončený psychoterapeutický výcvik a/alebo minimálne prebiehajúci výcvik a pracujú pod supervíziou.

V priamej práci s dieťaťom

Priamo v práci s rodinou a dieťaťom si tak terapeut/ka môže vybrať daný časový úsek podľa toho, kde sa presne dieťa nachádza a toho, čo potrebuje spracovávať. Či už sa pracuje so smútkom, hnevom, osamelosťou a/alebo s hľadaním a budovaním nových zdrojov.

Práca na téme okolo rozvodu zahŕňa

  • prácu s emóciami (tejto oblasti sme sa podrobne venovali pi práci na kartách: „Keď sloníky cítia“, ktoré môžu byť vhodným doplnkom pri spracovávaní emócií)
  • a s príbehom, ktorému sa venujeme viac v príručke ku kartám. Dozviete sa aké je dôležité kladenie otázok, neutrálny postoj terapeuta, tipy na otázky pri práci so zmenou a mapovaní zdrojov. Príručka tiež ponúka námety na tvorbu príbehu v terapeutickej práci s dieťaťom a čo je potrebné si všímať s konkrétnymi príkladmi.

S čím ich kombinovať?

Ako skombinovať tieto karty, záleží od potrieb a charakteru detského klienta. Pri práci na emóciách, keď je dôležité zostať viac s nimi a uznať ich, odporúčame karty „Keď sloníky cítia“, prípadne využívať prácu s hlinou a arte techniky.

Ak pracujete na príbehu a obvineniach, môžete príbeh zasadiť do piesku s využitím Sandplay/ Sandray prístupu s využitím miniatúr s témou súvisiacich. Kompletný Set s miniatúrami, kartami výrokovými a obrázkovými nájdete i u nás na eshope.

Ak má detský klient ťažkosti s formuláciou, môžete kombinovať s “ Výrokovými kartami k Rozviazanému putu“ . Viac o nich sa dočítate v ďalšom článku.

https://foto.roderik.sk

článok: Mgr. Melová K, foto: R. Kučavík