Mgr. Jana Dejová Hánová

Psychologička, brainfeedback terapeutka, psychoterapeutka a hrová terapeutka

„Neplač, že zapadlo slnko, lebo slzy ti zabránia uvidieť hviezdy.“

Albert Einstein

O mne: Od roku 2003 sa venujem poradenstvu, psychoterapii a psychodiagnostike v jej širokom spektre. Vo svojej práci sa orientujem na prácu s dieťaťom a jeho prostredím. Som absolventkou dlhodobého psychoterapeutického výcviku a mnohých krátkodobých výcvikov orientovaných na terapeutickú prácu s deťmi a rodinným systémom. Pri práci využívam seba a vzťah nadviazaný s dieťaťom a jeho rodičmi. Na priblíženie sa vnútornému svetu dieťaťa, jeho potrebám a očakávaniam používam techniky hrovej terapie, expresívny materiál rôzneho druhu, terapeutické pieskovisko, relaxáciu, rozhovor – najmä pri starších deťoch. Vo výchovnom poradenstve a práci s rodinným systémom dieťaťa aplikujem Filiálnu (vzťahovú) terapiu a princípy Intuitívneho rodičovstva, kde je základom vytvorenie, udržanie a rozvoj bezpečného vzťahu medzi rodičom a dieťaťom. Terapeuticky sa venujem aj dospelým klientom pri riešení aktuálnych ťažkostí, alebo potrebe osobného rozvoja.

So svojou kolegyňou a kamarátkou Katkou sme založili TerraIn, v ktorom spoločne pracujeme a so svojimi klientmi toto miesto „tvoríme a pretvárame“.

Po štúdiach: po skončení vysokoškolského štúdia som sa vo svojej praxi postupne zoznamovala s deťmi každého veku a s rôznymi ťažkosťami. Nasledovalo dlhodobé vzdelávanie v oblasti psychoterapie a popri tom rôzne krátkodobé vzdelávania so špecializáciou na prácu s deťmi, adolescentmi, rodinou i dospelou klientelou. Svoju profesnú dráhu som začala v Českej republike, kde som krátkodobo pôsobila ako psychologička vo väznici. Po roku som sa však začala stále viac a viac zaujímať o obdobie detstva, vývinu a vplyvu výchovy na obdobie dospievania a dospelosti. Nasledovali pracovné skúsenosti na Slovensku (Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Bytči a Žiline, Centrum špeciálnopedagogického poradenstva v Žiline a Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Žiline, ktoré som spoluzakladala), v oblasti psychologického poradenstva detí a adolescentov, kde som do svojej práce zapájala aj prácu s rodičmi a širším okolím dieťaťa, keďže dieťa je súčasťou viacerých systémov, a zmena pre dieťa, znamená aj zmenu v týchto systémoch.

V osobnom živote sa rada venujem rodine, záhradke, pečeniu chleba. Zaujímam sa o permakultúrne pestovanie a vytváranie prírodnej záhradky a sebestačnosti v rôznych komoditách. Som šťastne vydatá, mám syna Adama a dcéru Leu, ktorí sú pre mňa veľkou výzvou, inšpiráciou a veľkými učiteľmi v osobnom aj profesnom živote.

Mojim snom je hľadanie rovnováhy a pozitívnej energie vo vlastnom živote, žitie v plnosti a vzájomnosti systémov, v ktorých sa pohybujem.

Vysokoškolské vzdelanie:
Jednoodborová psychológia, II. stupeň
Trnavská Univerzita, Trnava (2002, Slovensko)

Psychoterapeutické/terapuetické vzdelanie:
ABC inštitút, Liptovský Mikuláš (2007, Slovensko)
Hrový terapeut – nedirektívna terapia hrou, Inštitút terapie hrou, Bratislava (2014, Slovensko)
Filiálna terapia, Inštitút terapie hrou, Bratislava (2015, Slovensko)
Licencia na výkon samostatnej psychologickej činnosti, špecializácia: poradenská psychológia a neurofeedback
Slovenská komora psychológov, Bratislava (2008, Slovensko)
Certifikácia v klinickej psychofyziológii (neurofeedback a biofeedback), ISBAN, Rimavská Sobota (2007, Slovensko)

Krátkodobé vzdelávanie:
Práca s terapeutickými kartami, Žilina, 2016
Sieť života, Bratislava, 2015
Rodinná doska – Famielienbrett, Žilina, 2015
Intuitívne rodičovstvo, Bratislava, 2014
Sandplay terapia, Prešov, 2013
Scenotest, Žilina, 2010
INPP školský program, Bratislava, 2009
Ďalšie: BSID I a II, Baum test, ROR, skupinová práca s mládežou, WJ IE, NEUROP, Diagnostika autistického spektra, CARS
– APLA, Dobrý štart, DOV, KUMOT, vyšetrenie a tréning pozornosti, a iné

Lektorská činnosť:
Lektorovanie rôznych skupín (odborní a pedagogickí zamestnanci – tréningy)
Lektorovanie praktických workshopov pre Univerzitu tretieho veku
Lektorovanie v projektových aktivitách (napr.: Deinštitucionalizácia náhradnej rodinnej starostlivosti: Využitie projektívnej hry pri emočných poruchách, Inovatívne prístupy v kariérnom poradenstve pre žiakov ZŠ, Inovačné metódy v práci s deťmi v RS a RP, Nové stratégie v poskytovaní služieb pre zvýšenie sociálnej inklúzie
v Rajeckom regióne, a iné)
– lektorovanie skupín žiakov, študentov
– lektorovanie rodičovských skupín